Παρουσίαση Προγράμματος

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και αποτελείται από 4 αυτοτελείς κύκλους. Κάθε κύκλος καλύπτει την περίοδο του ενός έτους. Η διάρθρωση του προγράμματος έχει ως εξής:

Θεωρία και Εφαρμογές

Θεωρητική και Κλινική κατάρτιση

Βιωματική επεξεργασία θεωρητικών προσεγγίσεων
Ανάλυση Περιπτώσεων

Εργαστηριακό Επίπεδο

Σεμινάρια και Εργαστήρια  για τον εμπλουτισμό της γνώσης και εμπειρίας με εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, καθώς και τεχνικές  με βάση το παιγνίδι, την τέχνη κ. ά.  

Πρακτικό επίπεδο

Κλινική Πρακτική Άσκηση-Ανάληψη Περιστατικών και εποπτεία

(Η Πρακτική Άσκηση διοργανώνεται από το Πρόγραμμα)

 

Αναστοχαστική Ομάδα

Προσωπική ανάπτυξη

Βασική διάσταση της εκπαίδευσης αποτελεί και η προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων μέσα από την οποία επεξεργάζονται τόσο προσωπικά τους θέματα όσο και τον ρόλο τους ως θεραπευτές.

 • Εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξη

Στα εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης αξιοποιούνται δημιουργικές τεχνικές και εργαλεία της συστημικής ψυχοθεραπείας στο πλαίσιο της ομάδας που προάγουν την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων (π.χ. γενεόγραμμα, γλυπτά, οικογενειακό σανίδι). Τα εργαστήριο δίνουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις τεχνικές με βιωματικό τρόπο και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν άμεσα στην κλινική πρακτική τους.
Στο κόστος του Προγράμματος συμπεριλαμβάνονται και τα Εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξης

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία
Μελέτη και εκπόνηση εργασιών, ημερολόγιο αναστοχασμού

στο πλαίσιο της θεωρητικής και κλινικής κατάρτισης

Εποπτεία

Ομαδική εποπτεία σε μικρές ομάδες (4 έτη)  Στο κόστος του Προγράμματος συμπεριλαμβάνεται και η εποπτεία. 

Έρευνα

με έμφαση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας, αξιοποίηση ποιοτικής διερεύνησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος (Κύκλοι Ι, ΙΙ, ΙΙ, ΙV) διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια  σχετικά με (α) εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις με βάση το παιγνίδι και την τέχνη (παιγνιοθεραπεία, δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές μέσω κίνησης), (β) με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και (γ) με τις ηθικές αρχές, αξίες και δεοντολογία στην πρακτική, αξιολόγηση και έρευνα της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας.

Α. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου Ι

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

 • 1. Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Κατανόηση σε βάθος και γνώση βασικών αρχών ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής πρακτικής στο νεωτερικό τοπίο.

 • 2. Από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στη θεραπευτική διαδικασία Ι.

 • 3. Από το μοντέρνο στο μεταμοντέρνο στη θεραπευτική διαδικασία ΙΙ.

 • 4. Ο εαυτός στο μετανεωτερικό τοπίο. Κατανόηση βασικών ιδεών για τον εαυτό όπως προκύπτουν από τις βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις του προγράμματος. 

 • 5. Εισαγωγή στη Συστημική προσέγγιση.

 • 6. Συστημική Προσέγγιση. Βάσεις του κονστρουκτιβισμού και της συστημικής θεραπείας.

 • 7. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία Ι. 

 • 8. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία ΙΙ.

 • 9. Συστημική προσέγγιση. Συστημική Θεραπεία ΙΙΙ.

 • 10. Μορφές συστημικής συζήτησης και τεχνικές συνέντευξης Ι.

 • 11. Μορφές συστημικής συζήτησης και τεχνικές συνέντευξης ΙΙ.

 • 12. Συστημική προσέγγιση και διαλογικότητα.

Β. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙΙ

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

 • 1. Συστημική προσέγγιση. Η θεραπευτική διαδικασία και ο θεραπευτικός σχεδιασμός. 

 • 2. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις Ι. 

 • 3. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις ΙΙ.

 • 4. Συστημική προσέγγιση. Θεραπευτικές παρεμβάσεις στην οικογένεια. 

 • 5. Συστημική προσέγγιση. Ο εαυτός του/της  θεραπευτή/τριας (Αναστοχασμός). 

 • 6. Η πολυπολιτισμικότητα και η φεμινιστική προσέγγιση στη Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία. 

 • 7. Εισαγωγή στην Αφηγηματική Προσέγγιση. 

 • 8. Αφηγηματική  Συμβουλευτική και Θεραπεία Ι.

 • 9. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία  II.

 • 10. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία III.

 • 11. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Θεραπεία IV.

Γ. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙΙΙ

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

 • 1. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις σε ζευγάρια

 • 2. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις με παιδιά και εφήβους

 • 3. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στο σχολείο.

 • 4. Αφηγηματική Προσέγγιση. Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην κοινότητα

 • 5. Σύγχρονες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις και Ψυχοπαθολογία:  Εφαρμογές ανά κλινική εικόνα

 • 5. 1  Συναισθηματικές Διαταραχές.

 • 5.2  Αγχώδεις Διαταραχές.

 • 5.3. Ιδεοψυχαναγκασμοί.

 • 5.4. Μετατραυματική Διαταραχή.

 • 5.5. Διαταραχές πρόσληψης τροφής.

 • 5.6. Ψυχώσεις και Διπολικότητα.

 • 5.7. Χρόνιες ασθένειες-Εξαρτήσεις.

Δ. Διδακτικές Ενότητες Κύκλου ΙV

Συνδυασμός εισηγήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

 • 1. Συνεργατική-Διαλογική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση.

 • 2. Φιλοσοφία και Θεωρία Συνεργατικών-διαλογικών πρακτικών.

 • 3. Συνεργατική-Διαλογική Θεραπευτική Πρακτική.

 • 4. Εφαρμογή Διαλογικής πρακτικής σε διαφορετικές κουλτούρες

 • 5. Εφαρμογή συνεργατικής-διαλογικής πρακτικής σε διαφορετικά πλαίσια.

 • 6. Εφαρμογή συνεργατικής-διαλογικής πρακτικής σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.

 • 7. Ανοιχτός Διάλογος –Εφαρμογές

 • 8. Καταξιωτική Προσέγγιση. Φιλοσοφία, βασικές αρχές κι στάδια.

 • 9. Καταξιωτικές πρακτικές. Εφαρμογές Καταξιωτικής Προσέγγισης.

 • 10. Εστιασμένη στη Λύση Θεραπεία. Ιστορική Ανάπτυξη. Βασικές αρχές και παραδοχές.

 • 11. Εστιασμένη στη Λύση Θεραπευτική διαδικασία και εφαρμογές.

 • 12. Η Πλουραλιστική Οπτική.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στους τέσσερις  κύκλους (Ι, II, III και IV) του εκπαιδευτικού προγράμματος και χωρίζεται σε α) Προπαρασκευαστική και β) Πρακτική Άσκηση στο Πεδίο. Στους  κύκλους Ι και  ΙΙ οι ειδικευόμενοι/ες  πραγματοποιούν την προπαρασκευαστική πρακτική τους άσκηση μέσω προσομοιώσεων σε βασικές θεραπευτικές δεξιότητες που απαρτίζουν τις ενότητες του συγκεκριμένου κύκλου και την παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων εκπαιδευτικών συνεδριών. Στον κύκλο ΙΙΙ και IV, η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πλαίσια (ιδιωτικά γραφεία, δομές ψυχικής υγείας κ. ά). 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η εποπτεία οργανώνεται και συν-διαμορφώνεται ως προς το χρόνο, τη δομή και την εστίαση σε συνεργασία με την ομάδα του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τους  εγκεκριμένους επόπτες  και τους υπεύθυνους των φορέων και πλαισίων. Η εποπτεία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις που αναπτύσσονται και αποσκοπεί να διευκολύνει τους ειδικευόμενους/ες να επεξεργάζονται το κάθε θέμα που έρχεται προς επεξεργασία σε  κλίμα  εχεμύθειας, ασφάλειας, ενδυνάμωσης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση, τον αναστοχασμό, την διαλογικότητα και τις συνεργατικές πρακτικές.